بایگانی برچسب: s

خدمات پس از فروش ابزار رونیکس

خدمات پس از فروش ابزار

“ویگوتسکی یکی از معروف ترین نظریه پردازان رشد شناختی معتقد است: “کنش متقابل میان یادگیرنده و محیط اجتماعی او اهمیت بسزاییدارد” «هنگامی که آموزش در محیط سازمان، شرکت و یا فروشگاه شما صورت می گیرد، گروهتخصصی G.MAS با توجه بهشرایط شغلی و محیطی و نیازهای اختصاصی کسب و کار شما مطالب آموزشی متعلقات ابزار صنعتی را سازمان دهی و ارایه می کند. مشکلات سازمان»«  و محیط کاری شما ازنزدیک توسط گروه، خرید ابزار برقی شناسایی شده و سعی می شود مطالب آموزشی، اختصاصی» و به صورتراهکارهای عملی مورد نیاز شما ارایه گردد. ابزار آلات یادگیرنده تمام مطالب آموزشی را با محیط سازمان،شرکت و یا فروشگاه خود تطبیق داده و به صورت ملموس و مصداقی مطالب را فرا می گیردکه این امر در فراگیری بهتر بسیار تاثیرگذار است. فراگیران، با توجه به شناخت محیط و مسایل محیط کاری خود، بر مطالب کنترل و حقاعمال نظر بیشتری دارند. آموزش در محیطی که برای یادگیرنده، آشنا و شناخته شده است، ابزار از میزان استرس وفشارروانی در هنگام فراگیری می کاهد. آموزش از مدیریت زمان بیشتری برخوردار خواهد بود.”

 

خدمات پس از فروش ابزار رونیکس